• Общи правила

  1. Залози се приемат до началото на най-рано започващата гонка, включена в предвижданията на участника.
  2. Гонките с кучета се организират с три вида коефициенти:
   2.1 Предварителни коефициенти – определят се предварително и се обявяват на участниците. Предварителните коефициенти се определят за победа на съответното куче в гонката.

   

  Предварителните коефициенти са следните:

   

  Вид залог Коефициент
  Победител 1,10
  Победител / Място 1,05
  1-2 / Първи двама 1,20
  1-3 / Първи трима 1,30
  Трио 1,05

   

  За гонки, маркирани с (-) в програмата в интернет сайта, не могат да се приемат залози на предварителни коефициенти.

   2.2. Индивидуални коефициенти – определят се от организатора за всяка гонка и всяко куче, включено в нея и важат за победа на съответното куче в гонката.
   2.3. Стартови коефициенти – коефициентите, които са активни при старта на гонката /в края на приемането на залози за гонката/.
   2.4. Предварителните коефициенти са валидни от стартиране приемането на залози за дадена гонка, до обявяване на индивидуалните коефициенти за конкретната гонка по комуникационния сателитен канал на дружеството. Във всеки момент от време, в който не са обявени индивидуални коефициенти за конкретната гонка, са валидни предварителните коефициенти.
   2.5. При залог на предварителни коефициенти, печалбите на участниците се изчисляват на база предварителния коефициент или стартовия коефициент, в зависимост от това, кой от двата е по-голям.
   2.6. При залог на индивидуален коефициент, печалбите на участниците се изчисляват на база индивидуалния коефициент, валиден в момента на приемане на залога.
   2.7. Коефициентите за победител/място се определят на база коефициентите за победител за съответното куче. Коефициентите за Първи двама, Първи трима и Трио, се определят на база коефициентите за победител на всички кучета, включени в гонката /предварителни, индивидуални или стартови, съгласно описаното в т.т. 2.1 -2.5/ и се определят само за печелившите залози след приключване на гонката и определяне на класирането от нея.
  3. Всички залози за гонки, които са обявени от официалния организатор на гонката за отменени, отложени, анулирани или прекратени, могат да бъдат определени от Еврофутбол за познати с коефициент "1" или залозите за тях да останат валидни. Еврофутбол уведомява участниците за решението си на интернет страницата си.
  4. При гонки с кучета се прилагат следните правила:
   4.1. В случай на оттегляне на куче, всички комбинации, в които се съдържат предвиждания за него, се определят за познати с коефициент "1", с изключение на залозите за Първи трима. Останалите комбинации в квитанцията за потвърждение на залога, остават валидни. Куче, което е заело стартова позиция в бокса, се счита за участвало в гонката и залозите за него остават валидни.
   4.2. След стартиране приемането на залози и преди старта на дадена гонка, дадено куче може да бъде оттеглено по всяко време и да бъде заменено с друго куче. Куче, което е оттеглено и не е заменено от друго куче, се определя за "неучастващо".
   4.3. В случай, че дадено куче бъде оттеглено и заменено с друго, всички залози за кучето, което е оттеглено, остават валидни за кучето, което го е заменило.
   4.4. Гонката се счита за стартирала след отваряне на вратите на бокса. Всички кучета, които са заели стартова позиция в бокса непосредствено преди старта на гонката, се считат за участвали в гонката.
   4.5. В специфичните правила на всеки вид залог, е определен минималния брой кучета, които трябва да участват в гонката /заемат стартова позиция в бокса/, за да се изплащат печалби. В случай, че в дадена гонка участват по-малък брой кучета от минималния брой, при които се изплащат печалби, съгласно конкретните правила на отделните видове залози, всички залози за гонката се считат за познати с коефициент едно (1,00).
   4.6. В случай, че дадена гонка бъде определена за повторно провеждане или бъде отложена за провеждане след останалите гонки, Еврофутбол определя, дали залозите за гонката остават валидни или се определят за познати с коефициент "1". Еврофутбол уведомява участниците за решението си на интернет страницата си.
   4.7. В случай, че в дадена гонка завършат 2 или по-малко кучета, се изплащат печалби за видовете залози, които могат да бъдат определени. Останалите видове залози се определят за познати с коефициент "1". Например – при 2 завършили кучета, се изплащат печалби за Победител, Победител/Място и Първи двама. Залозите за Първи трима и Трио се определят за познати с коефициент "1".
  5. Печалбите на участниците се определят на база официалните резултати, обявени от организатора на гонката.
  6. Официалното класиране, на база на което се изплащат печалбите, се определя само и единствено от официалното становище, оповестено от организатора на гонката.
  7. Максималната печалба от една квитанция за потвърждение на залога с предвиждания за кучешки гонки е 300 000 лева.

 • Победител

  1. Участникът трябва да предвиди победителя в гонката. Печалбата се изчислява като залога се умножи по индивидуалния коефициент за победител, валиден при приемане на залога. При залог на предварителни коефициенти, печалбата се изчислява посредством по-високия коефициент – предварителния или стартовия, съгласно т. 18 от "Указания за залагане".

  2. Минималният брой кучета, които трябва да вземат участие в гонката, за да се изплащат печалби за Победител е 4.
  3. В случай, че повече от едно кучета завършат едновременно на първо място, печалбата на всеки един от тях се изчислява като коефициента му се раздели на броя кучета, завършили едновременно на първо място. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от "1", печалбите се изплащат при коефициент "1".

 • Победител-Място

  1. При гонки с 6 кучета участникът залага за възможността избраното от него куче да се класира на първо място или на първите две места в гонката. При гонки с 8 кучета участникът залага за възможността избраното от него куче да се класира на първо място или на първите три места в гонката. При залог за Победител/Място участникът заплаща два залога, като с единия той залага за победа, а с втория – за класиране на първите места. В случай на вярно предвиждане се процедира по следния начин:  

    - ако избраното куче се класира на първо място, участникът получава две печалби – първата е за победа, която се изчислява, като залогът за победител се умножи по коефициента за победител, и втората – за класиране на първите места, а печалбата се изчислява, като залогът за място се умножи по коефициента за място;

    - ако избраното куче се класира на второ място (при гонките с 6 кучета) или на второ или трето място (при гонките с 8 кучета), участникът получава една печалба, която се изчислява, като залогът за място се умножи по коефициента за място.
  2. Минималният брой кучета, които трябва да вземат участие в гонката, за да се изплащат печалби за Победител/Място е 5.
  3. В случай, че едно или повече кучета завършат едновременно на една и съща позиция – първо, второ или трето място, което ще увеличи броя на печелившите комбинации, коефициентите на всяко едно от кучетата, които са завършили едновременно се дели на броя на печелившите комбинации. Ако получения след намалението коефициент е по-малък от "1”, печалбите се изплащат при коефициент "1”.

 • Първи двама

  1. Участникът трябва да предвиди кучето, което ще се класира на първо място и кучето, което ще се класира на второ място с точното им подреждане. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата двойка.
  2. Минималният брой кучета, които трябва да вземат участие в гонката, за да се изплащат печалби за Първи двама е 4.
  3. В случай, че повече от едно кучета завършат едновременно на първо и/или второ място, в резултат на което се получават повече от една печеливша комбинация, коефициентите на всяка двойка се делят на общия брой печеливши двойки. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от "1", печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че повече от едно кучета завършат на първо място, за печеливши се определят всички комбинации, съдържащи участниците, завършили на първо място.
  5. В случай, че повече от едно куче завършат на второ място, за печеливши се определят всички комбинации, които съдържат кучетата, завършили на първо място и кучетата, завършили на второ място.

 • Първи трима

  1. Участникът трябва да предвиди кучето, което ще се класира на първо място, кучето, което ще се класира на второ място и кучето, което ще се класира на трето място с точното им подреждане. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата тройка.
  2. Минималният брой кучета, които трябва да вземат участие в гонката, за да се изплащат печалби за Първите трима е 5.
  3. В случай на повече от една печеливша комбинация от първи, втори и трети, коефициентите на всяка комбинация ще бъдат разделени на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от "1", печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че има повече от едно кучета, завършили на едно и също място печелившите изходи се определят по следния начин:
     - едновременно завършили кучета на 3-то място: печеливши са всички комбинации, включващи кучето, завършило на 1-во място, кучето, завършило на 2-ро място и всяко едно от кучетата, завършили на 3-то място;
     - едновременно завършили кучета на 2-ро място: печеливши са всички комбинации, включващи кучето, завършило на 1-во място (ако е предвидено за първи) и всеки две от кучетата, завършили на 2-ро място;
     - едновременно завършили кучета на 1-во място: печеливши са всички комбинации, съдържащи всички кучета, завършили на 1-во място и кучето завършило на 3-то място /в случай, че на първо място са класирани две кучета/;
    - едновременно завършили кучета на 1-во и на 3-то място: печеливши са всички комбинации, включващи двете кучета, завършили на 1-во място (ако са предвидени за първи и втори) и всяко едно от кучетата, завършили на 3-то място.
  5. В случай на оттегляне на куче, всички комбинации за първи трима, в които се съдържат предвиждания за него, се преобразуват в Първи двама, като за победител се приема, че е заложено на кучето, определено за по-горно място, а за втори – кучето на по-долно място. В случай, че в дадена комбинация е заложено за две или повече оттеглени кучета, тя се определя за позната с коефициент "1”. Например: Ако участник е заложил за комбинация – куче № 1 на първо място, куче № 2 на второ място и куче № 3 на трето място и куче № 1 бъде оттеглено, залогът на участника се преобразува в Първи двама, като за първо място е заложил на куче № 2, а за второ – на куче № 3.

 • Трио

  1. Участникът трябва да предвиди кучетата, които ще се класират на първите три места, без значение от подреждането им. В случай на вярно предвиждане, печалбата се определя като залога се умножи по коефициента за печелившата тройка.
  2. Минималният брой кучета, които трябва да вземат участие в гонката, за да се изплащат печалби за Трио е 5.
  3. В случай, че има повече от една печеливша комбинация от кучета, класирани на първите три места, коефициентите за всяка комбинация се делят на броя на печелившите комбинации. Ако получения след деленето коефициент е по-малък от "1", печалбите се изплащат при коефициент "1".
  4. В случай, че повече от едно кучета са класирани на едно и също място или места, печеливши са всички комбинации, които съдържат всеки три от кучетата, завършили на първите три места.

Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки