• Участие

  За да се включи в залозите върху резултати от гонки с кучета, участникът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за тях и да получи квитанция за потвърждение на залог от централизираната компютърна система.

 • Програми и талони

  Печатните програми, талоните, и квитанцията за потвърждение на залога са безплатни.

 • Срещи и коефициенти в програмите

  Еврофутбол ООД си запазва правото да променя предварителните програми (коефициентите, минималното участие, както и всяка друга информация, която има отношение към залозите). Промените се отразяват в програмите, публикувани в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg. В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на база на програмата, валидна към момента на приемане на залога, която се съхранява в централизираната компютърна система.

 • Предвиждания

  Колонката е съвкупност от предвиждания, които имат общ залог. В една колонка могат да бъдат комбинирани предвиждания от един и същ и/или различен тип. Системите за пълно комбиниране се разпадат на единични колонки в зависимост от конкретното условие на системата. Предвиждания от различен тип за една и съща гонка или състезател не могат да бъдат включени в една колонка (например: победител и Трио). При една или повече грешки в предвижданията в колонка същата не печели.

 • Размер на залога

  Залогът на колонка се формира чрез маркиране на една или повече суми в поле "Залог на колонка в лева". Залогът на колонка е сбор от маркираните суми (например: ако са маркирани полета 0,20, 1 и 2, залогът на колонка е 3,20 лв.). Ако участникът желае да увеличи залога си, той може да маркира допълнителни суми или да маркира едно или повече от числата в поле "Множител". В този случай залогът на колонка е равен на произведението от сумата, формирана от поле "Залог на колонка в лева" и числата, маркирани в поле "Множител" (например: ако участникът е формирал залог на колонка 3,20 лв. и маркира в поле Множител 3 и 4, то залогът на колонка е 3,20х3х4=38,40 лв.). Залогът за талон се формира като се умножи залога на колонка по броя на колонките в талона.

  Минималният залог за един талон е 1,00 лев, а максималният - 300 лева.

  Еврофутбол ООД може да определя различни максимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.

 • Коефициент 1

  Еврофутбол ООД може да обяви за познати с коефициент "1" или да вземе друго решение за резултатите от гонки, които са с променено място на провеждане, със служебен резултат, неиграни, отложении, прекъснати, започнали преди обявения от Еврофутбол краен срок за приемане на залози, а така също и при възникване на други специфични обстоятелства, влияещи на резултатите от състезанията. Еврофутбол обявява своето решение своевременно на участниците. Всички залози за гонки, които са отменени, отложени или прекратени, се определят за познати с коефициент "1".

   

  В случай на оттегляне на куче, всички комбинации, в които се съдържат предвиждания за него, се определят за познати с коефициент “1”, с изключение на залозите за Първи трима, които се преобразуват в Първи двама. Останалите комбинации в квитанцията за потвърждение на залога, остават валидни. Куче, което е заело стартова позиция в бокса непосредствено преди старта на гонката, се счита за участвало в гонката и залозите за него остават валидни.

   

  След стартиране приемането на залози и преди старта на дадена гонка, дадено куче може да бъде оттеглено по всяко време и да бъде заменено с друго куче. Куче, което е оттеглено и не е заменено от друго куче, се определя за "неучастващо".


  В случай, че дадено куче бъде оттеглено и заменено с друго, всички залози за кучето, което е оттеглено, остават валидни за кучето, което е заменило оттегленото.

   

  В специфичните правила на всеки вид залог, е определен минималния брой кучета, които трябва да участват в гонката /заемат стартова позиция в бокса/, за да се изплащат печалби. В случай, че в дадена гонка участват по-малък брой кучета от минималния брой, при които се изплащат печалби, съгласно конкретните правила на отделните видове залози, всички залози за гонката се считат за познати с коефициент едно (1,00).

   

  В случай че дадена гонка бъде определена за повторно провеждане или бъде отложена за провеждане след останалите гонки, Еврофутбол, в зависимост от решението на организатора на гонката, определя дали залозите за нея остават валидни или се определят за познати с коефициент "1". Еврофутбол уведомява участниците на интернет страницата си.

   

  При възникване на специални обстоятелства, по своя преценка Еврофутбол ООД има право за определен изход, резултат, състезание, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент "1", да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при осъществяване на залозите.

   

  Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програмата и др.

 • Процедура на залог

  Терминалът приема само коректно попълнени и навреме подадени талони!


  След като участникът попълни и предаде на букмейкъра талона(ите) си, букмейкърът информира участника за общата сума на залога. Ако участникът е съгласен със сумата и я заплати, залогът му се валидира и същият получава квитанция за потвърждение на залога. Участникът е длъжен да провери нейното съдържание. Основният документ в тази процедура е квитанцията за потвърждение на залога. Само срещу представянето й в който и да е пункт на Еврофутбол участникът може да получи печалбата си. Залози не се анулират.

 • Печалби

  Печалбата за една колонка се формира, като се умножи произведението на съответните печеливши коефициенти по залога на колонката.

  Максималната печалба от един талон е 300 000 лева.

  Печалбите в размер до 3800 лв. вкл. се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане.

  Печалби в размер над 3800 лв. се изплащат от първия следващ работен ден след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане, след издаване на искане за изплащане на голяма печалба. Искането за изплащане на голяма печалба се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби в размер над 3800 лв. и под 25 000 лв. се изплащат в банка, определена от Еврофутбол ООД срещу представяне на искане за изплащане на голяма печалба.

  Печалби в размер 25 000 лв. и повече се изплащат в централния офис на Еврофутбол ООД срещу представяне на печелившата квитанция за залог или искане за изплащане на голяма печалба.

  Ако участникът желае да му бъде издаден счетоводен документ, трябва да получи печалбата си лично в Централния офис на Еврофутбол ООД.

  Печалби се изплащат само срещу представяне на оригинална квитанция за потвърждение на залога, издадена от централизираната компютърна система.

  Печалби се изплащат в срок до 60 дни, считано от следващия ден на провеждане на тиража, по време на който са определени.

  В случай, че участник не е съгласен с определената му печалба, той може да подаде рекламация в централния офис на Еврофутбол ООД. Рекламации се подават в срока за изплащане на печалби.

  Рекламации се приемат само в централния офис на Еврофутбол ООД - лично или по пощата, срещу оригинална квитанция за потвърждение на залог и собственоръчно попълнено от участника рекламационно писмо по образец.

 • Анулиране на талони

  При залагане на кучешки гонки, талони не се анулират.

Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки